Oddział Rehabilitacji Leczniczej

 

ZALECENIA EPIDEMIOLOGICZNE DLA PACJENTA SKIEROWANEGO DO OŚRODKA W CELU PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

 

W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju Ośrodek wdraża wszelkie możliwe działania, aby zapobiec zakażeniu wśród pacjentów i personelu Ośrodka.

Mając na względzie powyższe, bezwzględnie apeluje się o przestrzeganie zasad profilaktyki zakażeń wprowadzonych na poszczególnych etapach hospitalizacji, tj. przyjęcia do szpitala, w trakcie leczenia w naszym szpitalu, jak również po wypisaniu pacjenta z oddziału szpitalnego.

1. PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA:

Przed przyjęciem do szpitala zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Ze względu na bezpieczeństwo Pani/Pana oraz innych pacjentów i personelu, apeluje się o wcześniejsze przygotowanie się do rozmowy oraz rzetelną odpowiedź na zadane pytania, bez zatajania okoliczności mogących narazić Państwa na zakażenie i potencjalne dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Ankieta będzie dotyczyła:

 • ryzyka kontaktu z osobą zakażoną SARS CoV-2,
 • występowania objawów zakażenia u Pani/Pana, u domowników oraz u osób z miejsca pracy 

W przypadku stwierdzenie ryzyka zakażenia, termin leczenia w szpitalu zostanie przesunięty na najbliższy bezpieczny termin.

 

W przypadku wystąpienia przed planowym przyjęciem objawów takich jak: podwyższenie temperatury ciała  > 37,5 . C, kaszel, duszność, katar, cechy zapalenia gardła proszę bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z Sekretariatem Medycznym bądź Rejestracją Ośrodka.

Apeluje się o ograniczenie osób towarzyszących Pacjentowi przy przyjęciu do jednej osoby/opiekuna.

 

Wszyscy Pacjenci przebywający na oddziale szpitalnym są przebadani w kierunku wirusa SARS-CoV-2, okresowym badaniom są również poddawani pracownicy.

2. W TRAKCIE LECZENIA W SZPITALU:

Obowiązkiem Pacjenta jest:

 • prowadzenie higieny rąk tak często jak to możliwe, co najmniej przed każdym opuszczeniem sali chorego i tuż po powrocie,

Odwiedziny w szpitalu zostały wstrzymane do odwołania.

W trakcie pobytu Pacjenta na oddziale istnieje możliwość dostarczenia mu niezbędnych rzeczy poprzez pozostawienie ich na portierni personelowi Ośrodka, który przekaże je bezpośrednio Pacjentowi.

W celu otrzymania informacji o stanie zdrowia Pacjenta zaleca się kontakt telefoniczny osoby upoważnionej z lekarzem prowadzącym.

3. PO WYPISANIU ZE SZPITALA:

Uprasza się o bezwzględne i niezwłocznie zgłoszenie personelowi Rejestracji bądź Sekretariatu Medycznego wystąpienia objawów zakażenia COVID-19, które pojawią się w ciągu 14 dni po opuszczeniu oddziału szpitalnego.

 

Świadczenia skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia i stan zdrowotny wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego w szczególności do pacjentów po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych

Przyjęcie następuje na podstawie skierowania od lekarza oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych
 • chirurgicznych
 • neurochirurgicznych
 • neurologicznych
 • reumatologicznych
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznych
 • ginekologicznych
 • urologicznych
 • kardiologicznych
 • geriatrycznych

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej
 • urazowo-ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Rehabilitacja może zostać przedłużona na wniosek lekarza prowadzącego i za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jak wygląda przyjęcie Pacjenta na leczenie?

Pacjent posiadający odpowiednie skierowanie na odział może przesłać dokumenty pocztą lub osobiście.

Pracownik Rejestracji wpisuje pacjenta do Rejestru Osób Oczekujących. Na podstawie złożonego przez Pacjenta skierowania oraz dokumentacji medycznej Zespół ds. Oceny Przyjęć dokonuje kwalifikacji do kategorii medycznej (tzw. przypadek „pilny” lub „stabilny”). W odpowiednim terminie pacjent dostaje listowne (ewentualnie telefoniczne) powiadomienie o stawieniu się na komisję lekarską. Po pozytywnym zakwalifikowaniu pacjenta przez Komisję Lekarską zostaje ustalony termin przyjęcia do hospitalizacji.

Na czas pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej lub Neurologicznej, pacjenci proszeni są o przesunięcie wszystkich wcześniej zaplanowanych wizyt u lekarzy POZ, lekarzy specjalistów jak również badań wysokospecjalistycznych tj. tomograf komputerowy, rezonans magnetycznych itp. w celu uniknięcia nakładania się świadczeń, tzw. "koincydencji". Zgodnie z wytycznymi NFZ dotyczącymi finansowania świadczeń zdrowotnych tego typu sytuacje skutkują całkowitym wstrzymaniem rozliczenia, biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o przestrzeganie wystosowanej prośby.