Oddział Rehabilitacji Leczniczej

Świadczenia skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia i stan zdrowotny wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego w szczególności do pacjentów po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych

Przyjęcie następuje na podstawie skierowania od lekarza oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych
 • chirurgicznych
 • neurochirurgicznych
 • neurologicznych
 • reumatologicznych
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznych
 • ginekologicznych
 • urologicznych
 • kardiologicznych
 • geriatrycznych

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej
 • urazowo-ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Rehabilitacja może zostać przedłużona na wniosek lekarza prowadzącego i za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jak wygląda przyjęcie Pacjenta na leczenie?

Pacjent posiadający odpowiednie skierowanie na oddział może przesłać dokumenty pocztą lub osobiście.

Pracownik Rejestracji wpisuje pacjenta do Rejestru Osób Oczekujących. Na podstawie złożonego przez Pacjenta skierowania oraz dokumentacji medycznej Zespół ds. Oceny Przyjęć dokonuje kwalifikacji do kategorii medycznej (tzw. przypadek „pilny” lub „stabilny”). W odpowiednim terminie pacjent dostaje listowne (ewentualnie telefoniczne) powiadomienie o stawieniu się na komisję lekarską. Po pozytywnym zakwalifikowaniu pacjenta przez Komisję Lekarską zostaje ustalony termin przyjęcia do hospitalizacji.

Na czas pobytu w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej lub Neurologicznej, pacjenci proszeni są o przesunięcie wszystkich wcześniej zaplanowanych wizyt u lekarzy POZ, lekarzy specjalistów jak również badań wysokospecjalistycznych tj. tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny itp. w celu uniknięcia nakładania się świadczeń, tzw. "koincydencji". Zgodnie z wytycznymi NFZ dotyczącymi finansowania świadczeń zdrowotnych tego typu sytuacje skutkują całkowitym wstrzymaniem rozliczenia, biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o przestrzeganie wystosowanej prośby.