Rejestracja

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych:

Podstawą umieszczenia pacjenta na liście oczekujących jest złożenie skierowania oraz kserokopii dokumentacji medycznej przebytej choroby (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań itp.).

Skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacji może być wystawione przez lekarza oddziału:

 • urazowo ortopedycznych
 • chirurgicznych
 • neurochirurgicznych
 • neurologicznych
 • reumatologicznych
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznych
 • ginekologicznych
 • urologicznych
 • kardiologicznych
 • geriatrycznych

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej
 • urazowo-ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej

W przypadku złożenia kserokopii skierowania do szpitala na Oddział Rehabilitacji pacjent "jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania (…) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących" (zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004.210 poz. 2135) art. 20, ust. 2a. pkt. 1).

Pacjent ma możliwość rejestracji e-skierowania osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub przez osoby trzecie poprzez podanie kodu skierowania i swojego numeru PESEL. Na podstawie dostarczonego skierowania i dokumentacji medycznej oraz Wytycznych – kategorie medyczne – przypadki pilne i przypadki stabilne określonych przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej Zespół Oceny Przyjęć dokonuje kwalifikacji do kategorii medycznej (tzw. przypadek "pilny" lub "stabilny").

Przyjęcie na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej poprzedza Komisja Lekarska. Pacjent otrzymuje listowne (ewentualnie telefoniczne) powiadomienie o stawieniu się na Komisję Lekarską wraz z dołączoną ankietą, w której powinny być zawarte informacje o stanie zdrowia pacjenta.

Ankieta o stanie zdrowia pacjenta powinna być potwierdzona przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę, który skierował pacjenta na rehabilitację.

Po pozytywnym zakwalifikowaniu pacjenta przez Komisję Lekarską zostaje ustalony termin przyjęcia do przyjęcia na Oddział Rehabilitacji.

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych:

Podstawą umieszczenia pacjenta na liście oczekujących jest złożenie skierowania oraz kserokopii dokumentacji medycznej przebytej choroby (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań itp.).

Skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacji może być wystawione przez lekarza oddziału:

 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii
 • chorób zakaźnych
 • chorób wewnętrznych

lub lekarza poradni

 • rehabilitacyjnej
 • neurologicznej
 • neurochirurgicznej
 • chirurgii ogólnej
 • urazowo-ortopedycznej

W przypadku złożenia kserokopii skierowania do szpitala na Oddział Rehabilitacji pacjent "jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania (…) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących" (zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004.210 poz. 2135) art. 20, ust. 2a. pkt. 1).

Pacjent ma możliwość rejestracji e-skierowania osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub przez osoby trzecie poprzez podanie kodu skierowania i swojego numeru PESEL.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym:

Podstawą umieszczenia pacjenta na liście oczekujących jest złożenie skierowania na Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Skierowanie może być wystawione przez lekarzy oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznego
 • chirurgicznego
 • neurochirurgicznego
 • reumatologicznego
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznego
 • urologicznego
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej
 • ginekologicznego
 • neurologicznego

jak również od lekarza poradni

 • poradni rehabilitacyjnej
 • urazowo-ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych

Rehabilitacja kardiologiczna w Oddziale Dziennym:

Podstawą umieszczenia pacjenta na liście oczekujących jest złożenie skierowania na Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej. Skierowanie może być wystawione przez lekarza:

 • oddziału kardiologii
 • oddziału kardiochirurgii
 • oddziału chorób wewnętrznych
 • poradni kardiologicznej
 • poradni rehabilitacyjnej

Fizjoterapia ambulatoryjna:

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.

Rehabilitacja w warunkach domowych:

Skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Poradnia Rehabilitacyjna:

Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Poradnia Kardiologiczna:

Skierowanie do Poradni Kardiologicznej może wystawić lekarz POZ/lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej lub szpitala, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.