Deklaracja dostępności Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu dostepnastrona.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Frączek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 12 258 96 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Karolina Wróblewska- Dyrektor Ośrodka
 • Adres: 32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 12 258 96 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Spełnienie warunku dostępności architektonicznej w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. „o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696):

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków:

 • Komunikacja pionowa i pozioma jest wolna od barier.

Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

 • Warunek dostępu do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem przestrzeni i pomieszczeń technicznych jest spełniony (windy, podjazdy, drzwi automatyczne, poręcze, podnośniki mobilne)

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

 • Tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń,
 • Osoby obsługi portierni.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,

 • Przeszkoleni pracownicy obsługi portierni w zakresie zasad wstępu do podmiotu leczniczego osoby korzystającej z psa asystującego.
 • Instrukcja postępowania.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 • Szkolenia personelu podmiotu leczniczego w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
 • Ćwiczenia z próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej,
 • Ćwiczenia i szkolenia wykonywane raz w roku.
 • Systemy sygnalizacji alarmu pożarowego,
 • Oznaczenia dróg ewakuacyjnych i sygnalizacja dźwiękowa.